Lòng Thương Xót & Compassion of God

Đọc dụ ngôn Con Chiên Lạc trong Tin Mừng của Thánh Luca xong, tôi thấy thật khó hiểu, nếu không muốn nói là hơi khó chịu một chút. Bạn biết tại sao không? Là bởi vì không có ai mà làm như vậy cả! Bạn cứ nghĩ đi, nếu bạn có một trăm con chiên mà chỉ có một con đi lạc, thì bạn có để chín mươi chín con chiên khoẻ mạnh, béo tốt và lành lặn ở nơi đồng không mông quạnh như vậy để đi t...

Từ Bỏ – Let Go!

Có người cho rằng sở dĩ ơn gọi đi tu làm linh mục và tu sĩ càng ngày càng khan hiếm là tại vì Chúa Giêsu đòi hỏi nhiều quá, phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và phải từ bỏ cả mạng sống nữa! Có thực sự là Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống theo nghĩa đen, theo cái kiểu một đi không trở lại không? Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì Phúc Â...

Lãnh Phần Thưởng Từ Người Hay…From Heaven?

“Khi nào [anh] đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, [anh] mới thật có phúc: vì [anh] sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (Lc 14:13-14). Bạn hiểu như thế nào về Lời của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay? Tôi nghĩ Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta rằng: Khi làm việc bác ái, khi bố thí...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/