Sám Hối Là…Change

Đọc qua bài đọc một của Chúa Nhật hôm nay, tôi tự hỏi, tại sao dân thành Ni-ni-vê lại được Thiên Chúa tha thứ một cách dễ dàng như vậy? Thật vậy, tiên tri Giô-na chỉ mới đi được một phần ba đường, thì Thiên Chúa đã tha thứ cho cả thành rồi. Chính vì vậy mà tiên tri Giô-na đã hờn mát và giận luôn cả Chúa (x 4:1). Bạn có biết tại sao dân thành Ni-ni-vê lại đón nhận được sự khoan...

Sức Mạnh Của…God’s Word

Bạn có biết ai là người nghèo nhất thế gian không? Chính là Chúa Giêsu đấy! Ngài là người thực sự sống nghèo, và Ngài cũng yêu thích đời sống khó nghèo. • “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8:20). • “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì...

Ba Nhân Đức Tuyệt Vời – of the Magi

Đọc trình thuật ba nhà Chiêm Tinh từ phương đông đến bái lạy Chúa Hài Nhi, bạn học được gì nơi các ngài? Riêng tôi, tôi học được nơi các ngài ba điểm thật tuyệt vời sau đây: • Thứ nhất, là NIỀM TIN. Các ngài tin vào sự hướng dẫn của ánh sao, các ngài tin chắc rằng ánh sao sẽ đưa các ngài đến diện kiến Vua dân Do Thái. Vì thế họ đã cất bước lên đường và chấp nhận mọ...

Hit Counter by http://yizhantech.com/