Ba Cách…Service – P1

Sinh ra trên đời này, làm gì thì làm, dù là làm lớn hay làm bé, dù là sang hay hèn, dù là giàu hay nghèo, ai ai trong chúng ta cũng mang một sứ mạng, đó là phục vụ. Sứ mạng phục vụ thì giống nhau, giống ở chỗ ta làm việc và giúp đỡ cho người khác (có người nói là làm mọi hay làm đầy tớ cho kẻ khác). Nhưng cung cách phục vụ thì có nhiều kiểu khá...

Cái Gì Quý Nhất…In Life?

Nếu có ai đó hỏi bạn rằng: “Trong cuộc đời này, đối với bạn, cái gì là quý nhất?” thì câu trả lời của bạn sẽ là gì? Có phải là nhà cửa, xe cộ, tàu thuyền, vàng bạc, bằng cấp, danh vọng, địa vị, chức quyền, sắc đẹp không? Đối với tôi, tất cả đều quý cả, nhưng sự KHÔN NGOAN mới là cái quý nhất! Bạn biết tại sao không? Xin thưa là bởi vì ba lý do sau đây: • Thứ nhất, tôi thấy...

“Hãy Để Các Trẻ Em Đến Với Ta…Do Not Prevent Them!”

“Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng” (Mc 10:13). Ngày xưa, các môn đệ đã ngăn cấm các trẻ em đến với Chúa Giê-su qua việc la rầy chúng mà thôi. Còn ngày hôm nay, người ta ngăn cấm trẻ em đến với Chúa bằng nhiều kiểu, và bằng cách khác nhau lắm, ví dụ: • Đang lúc giảng, thấy có một em nhỏ la hét, chạy nhảy ở cuối nhà ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/