Audio Bài Suy Niệm

  • Chúa Nhật Thứ 19 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 18 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 17 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 16 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 15 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 14 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 13 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 12 Mùa Thường Niên - Năm A

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Menu