*

Audio Bài Suy Niệm

  • Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 30 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 29 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 28 Mùa Thường Niên - Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 27 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 26 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 25 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 24 Mùa Thường Niên Năm A

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Menu