Bạn có biết người môn đệ Chúa thương mến là ai không? Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, và theo các thánh Giáo Phụ, người môn đệ Chúa thương mến đó chính là Gioan Tông Đồ. Gioan là người trẻ trung, hăng hái, và can đảm nhất trong Nhóm Mười hai, bởi vì ông là người đã trung thành đi theo Chúa đến tận núi Sọ, và được Chúa trao cho vinh dự lớn lao là thay mặt Chúa để chăm sóc cho Mẹ Maria: “Đây là mẹ của con.” (Ga 19:26-27).

Bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi: “Tại sao ông Gioan lại chờ ông Phê-rô?” Có phải ông sợ ma không? Vô lý! Bởi vì nếu ông sợ ma thì ông sẽ không chạy một mình đến mộ trước như vậy! Còn nữa, nếu ông sợ ma thì sức mấy mà ông lại một mình đứng trước cửa mộ…

Do you know who the disciple whom Jesus loved was? According to the Biblical Exegesis and the Fathers of the Church, the disciple whom Jesus loved was John the Apostle. John was the youngest, fervent, zealous, and the most courageous of the Twelve, for he was the one who walked faithfully with Jesus to the Place of the Skull, and was given the great privilege to care for His mother Mary: “Behold, your mother” (Jn 19:26-27).

Let’s get back to the question: “Why did John wait for Peter?” Was it because he is afraid of a ghost? That’s nonsense! For that reason, if he is scared of ghosts, he will not set out alone running to the tomb!

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu