Khi đại dịch Covid 19 bùng phát, cả thế giới chao đảo vì sự cô lập, vì sự cách ly … Khi những vụ đập phá tượng ảnh và phóng hỏa các cơ sở tôn giáo xảy ra khắp nơi trên nước Mỹ … Khi chiến tranh giữa Nga và Ukrain bùng nổ, và khi Putin hăm dọa sẽ đem vũ khi hạt nhân ra sử dụng … Và khi thiên tai, bão lụt, động đất, cháy rừng … xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới … thì đã có những người dám tuyên bố một cách công khai với báo chí, với truyền hình rằng ngày tận thế sẽ xảy ra vào ngày này tháng nọ… Họ nói y như thật vậy!

Tin rằng sẽ có ngày tận thế là điều cần thiết và đáng phải tin, vì chính Chúa Giê-su đã mạc khải trong Phúc Âm của thánh Mát-thêu, Ngài sẽ đến phán xét toàn thể nhân loại (25:31-46). Nhưng xin đừng tin vào lời tiên tri ba láp ba xàm của những người nói rằng ngày này… tháng nọ … là ngày tận thế, bởi vì…

When the outbreak of Covid 19 became a pandemic, the whole world was shaken by isolation and quarantine. When statues were vandalized and arson of religious sites occurred all over the United States… When Russia invaded Ukraine, when Putin threatened to use nuclear weapons against Ukraine… And when natural disasters, floods, earthquakes, and wildfires occurred around the world…there have been a wide range of impostors who dared to declare openly and publicly to the press that the apocalypse will take place on this day and this month. They said it with such confidence as if it was true!

Presuming that apocalypse will eventually take place is sensible and worthwhile, because Jesus revealed in the Gospel of Matthew, that He will come to judge all mankind (25:31-46). But please do not believe in the proclamations of those impostors that the apocalypse will happen on this day and this month, because…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu