Qua bài Thương Khó của Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, tôi thấy có nhiều, phải nói là quá nhiều những đau khổ và bất công mà Chúa Giê-su đã phải gánh chịu. Nhưng tôi nghĩ, một trong những đau khổ lớn nhất mà Chúa Giê-su đã phải chịu, chính là sự PHẢN BỘI của Giuđa và Phêrô, hai môn đệ mà Ngài đã yêu thương hết tình.

  • Giuđa là một trong những môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương và tin tưởng, Ngài đã ban cho ông quyền trừ quỷ, khả năng chữa bệnh, đã tin tưởng giao cho ông chức thủ quỹ. Vậy mà ông đã cam tâm phản bội và bán đứng Ngài: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu”(Mt 26:14).
  • Phêrô cũng là môn đệ được Chúa thương yêu cách đặc biệt, bằng chứng là Ngài đã giao cho ông quyền làm thủ lãnh của Nhóm Mười Hai, lại còn giao cho ông cả chìa khóa Nước Trời, để ở dưới đất ông cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, [ông] tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16:19). Vậy mà ông đã dám mở miệng ra thề là không biết [Chúa là ai]” (Mt 26:74).

Trong suốt hai mươi thế kỷ qua, xưa cũng như nay, Chúa Giêsu vẫn còn đang phải chịu đau khổ vì sự phản bội của nhân loại, trong đó có cả những con chiên yêu quý của Ngài. Họ là ai, bạn có biết không?

In reading the Gospel accounts of the Passion of Christ, which is read on Palm Sunday, I realized Jesus has endured sufferings and injustices of various kinds. To me, one of the greatest afflictions that Jesus endured was the BETRAYAL of Judas and Peter, the two apostles whom He deeply loved.

  • Judas was an apostle whom Jesus loved. He gave him the power and authority to drive out demons, heal all diseases, and entrusted him to be treasurer of his itinerant nonprofit. Yet, he deliberately betrayed and sold Jesus: “What are you willing to give me if I hand him over to you?” (Mt 26:14)
  • Peter was also an apostle whom Jesus loved, tended, cherished, and above all Peter was given the authority to be a leader among the Twelve. Peter was entrusted with the keys to the Kingdom of Heaven so that whatever [he] binds on earth shall be bound in heaven; and whatever [he] losses on earth shall be loosed in heaven” (Mt 16:19), yet he betrayed the Lord, he cursed and swore, that he did not know the man [the Lord]” (Mt 26:74).

Throughout the past twenty centuries, and even today, Jesus continues to bear burdens from the betrayal of His people, the people whom He loves and has chosen to be His own through the Sacrament of Baptism. Do you know who they are?

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu