baby-prayingTrên đời này, có một thành quả, hay một thành công nào đó mà ta không cần thời gian, chỉ cần một tíc tắc, chỉ cần một chớp mắt là ta có ngay lập tức trong tay không? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả! Làm gì thì làm, bạn và tôi cũng cần phải có thời gian, phải có sự kiên trì, và nhẫn nại. Vì thế cho nên ca dao tục ngữ Việt Nam ta mới có những câu chẳng hạn như: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”; “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”; hay là “Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu” hoặc là “Đi buôn lúc lỗ, lúc lời. Có công bền chí, có thời phất to.”  Continue Reading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu