Sách Huấn Ca nói rằng: “Từ tâm não mà tư tưởng phát sinh hướng về bốn lãnh vực: thiện với ác, sinh với tử, nhưng cả bốn luôn bị cái lưỡi chi phối” (37:17-18). Thật vậy! Cái lưỡi của con người ta phát ra những lời nói khiêm nhường, vui vẻ, nhã nhặn, lịch sự, tử tế và cảm thông thì sẽ đem lại những điều THIỆN HẢO. Còn khi lưỡi phát ra những lời chia rẽ, hận thù, khích bác, chê bai, phê bình, chỉ trích, vu oan cáo vạ … thì nó sẽ gây ra những sự ÁC. Tôi xin đơn cử ra đây vài ví dụ cụ thể…

The Book of Sirach states: “The root of all conduct is the heart; four branches it shoots forth: Good and evil, death and life, and their absolute mistress is the tongue” (37:17-18). Certainly! As long as human tongues emit expressions of humility, enthusiasm, courtesy, respect, kindness and compassion, then in return it will bring a lot of GOODNESS..

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu