Những Nạn Đề – Vietcatholic

Sacred-Heart-and-PriesthoodNhận thấy bài viết dưới đây của Linh mục Ansgar Phạm Tĩnh, ở Vancouver, Canada dựa trên bài viết của Gs Trần Ngọc Đỉnh liên quan đến “Đời Sống Linh Mục” với những phân tích sâu sắc có nền tảng dựa trên những nguồn tài liệu quý báu trong Giáo Hội, với sự đồng ý của Cha Ansgar Phạm Tĩnh, chúng tôi xin trích đăng lại bài phần tích nầy trên trang News của Vietcatholic.net. Continue Reading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*