Có Tiêu Diệt Sự Chia Rẽ, Phân Ly & Schism?

“Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.” Bạn thấy thực hiện được lời mời gọi sống hiệp nhất của thánh Phao-lô có dễ không? Tôi thấy khó quá! Khó là bởi vì sự chia rẽ, phân ly & bè phái đã xuất hiện trong lịch sử loài người quá lâu rồi. Kinh Thánh cũng đã ghi lại những vụ chia rẽ trong Giáo Hội:

• Nhóm Mười Hai chia rẽ nhau khi Gia-cô-bê và Gio- an xin Chúa cho một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả (Mc 10:37,41).

• Có sự chia rẽ giữa Phaolo và Banaba đang khi đi làm việc truyền giáo (Cv 15:37-39).

• Và có chia rẽ trong cộng đoàn ở Cô-rin-tô: “Thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em …” (1 Cor 1:11).

Và sự chia rẽ vẫn còn đang không ngừng xảy ra. Nó đã và vẫn đang tồn tại trong các gia đình, trong nhiều giáo xứ, trong không ít các dòng tu và kể cả trong Giáo Hội nữa! Bạn cứ để ý một chút thì sẽ thấy, nhiều lắm lắm!  Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*