Chấp Nhận = Tha Thứ – CN1MVA

adventwreath1Mùa Vọng là mùa sám hối, là thời gian chúng mình cần phải canh tân dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi (Mt 3:3). Chúng mình hãy dọn đường cho Chúa đến bằng cách dẹp bỏ những nghi kị, những mối ác cảm và quên đi những quá khứ của người khác.  Continue Reading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*