Bạn có biết có bao nhiêu người trên thế giới này tin rằng chết không phải là hết, nhưng còn có sự sống đời sau không? Chẳng ai biết chính xác cả! Nhưng tôi tính thế này, lấy tổng số 7.7 tỉ người trừ đi 500 triệu người vô thần, thì còn khoảng trên dưới 7 tỉ 200 triệu người tin vào Thượng Đế, mà cứ sự thường mà nói, hễ tin vào Thượng Đế có nghĩa là tin vào đời sau. Như vậy, tôi có thể đoán, số người tin vào sự sống đời sau có khoảng 5-7 tỉ người.

Nhưng nếu hỏi có bao nhiêu người trong số 5-7 tỉ này có sự chuẩn bị cho đời sau của họ, thì tôi e rằng, con số đó sẽ không nhiều cho lắm, nếu không muốn nói là rẩt thấp!

Tin rằng có đời sau, có sự sống vĩnh hằng sau khi ta từ giã cõi đời này, mà ta lại không chuẩn bị gì cả cho đời sống đó, thì chả khôn ngoan chút nào cả, nếu không muốn nói là dại dột, bạn thấy có đúng không?

Do you know how many people in this world believe that death is not the end, but there is life after death? No one knows! But this is how I determine the number, totaling 7.7 billion people in the world subtracting 500 million positive atheists and agnostics worldwide, approximating about 7 billion to 200 million people believe in God. Practically speaking, those who believe in God insinuate that they believe in life after death. Thus, I can presume, the number of people who believe in life after death is about 5-7 billion.

However, if you ask how many of these 5-7 billion people are prepared for their life after death, my concern is the total of that number would be rather low!

If we are convinced that there is eternal life after death, yet we have done nothing to prepare ourselves for that life, we are surely imprudent, if we do not want to admit that we are foolish, agree?

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu