Bạn biết NHÂN QUẢ có nghĩa là gì không? Rất đơn giản, theo nghĩa đen, NHÂN là hạt, QUẢ là trái, ta gieo hạt nào thì ta sẽ hưởng quả ấy. Còn theo nghĩa bóng thì NHÂN QUẢ là HẬU QUẢ hay KẾT QUẢ của việc ta đã làm. Nếu tôi làm những việc độc ác, bất lương … thì tôi sẽ phải gánh chịu những HẬU QUẢ BI THƯƠNG. Còn khi tôi làm những việc tốt lành, làm với tấm lòng quảng đại, không nhỏ hẹp… thì tôi sẽ nhận được những KẾT QUẢ TỐT ĐẸP.

NHÂN QUẢ không chỉ là thuyết của nhà Phật, nhưng cũng là niềm tin của chúng ta, những Kito Hữu nữa. Vì Kinh Thánh có chép, “Kẻ làm điều ác lãnh đồng lương hư ảo, người gieo công chính được phần thưởng vững bền. Kẻ gieo tai ác sẽ gặt tai ương, nó đã tàn phá, ắt sẽ tàn lụi ” (Cn 11:18; 22:8). Và sách Huấn Ca cũng khuyên nhủ người ta rằng: “Con ơi, đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặt bất công gấp bảy lần (7:3).

Have you heard of NHÂN QUẢ? It is the theory of CAUSE & EFFECT. Literally, the CAUSE is the seed, and the EFFECT is the fruit; whichever seed we sow, we will harvest its fruit. But in the figurative sense, Cause and Effect is the CONSEQUENCE of the RESULT of what we did. If I do cruel, malice and dishonest things…then I will have to suffer the HUGE CONSEQUENCES. And when I perform good deeds, do things with generosity, and not sparing…I will attain GOOD RESULTS.

NHÂN QUẢ is also mentioned several times in the Bible. For instance, the book of Proverbs states: “The wicked make empty profits, but those who sow justice have a sure reward. Those who sow iniquity reap calamity, and the rod used in anger will fail” (11:18; 22:8). And the book of Sirach also advised us: “Do not sow in the furrows of injustice, lest you harvest it sevenfold” (7:3).

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp – Please CLICK HERE to continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu