*

Bạn có biết chiếc chìa khóa mà người ta thường dùng để mở cánh cửa hạnh phúc trong gia đình, để mở cánh cửa thành công trong xã hội, để mở cánh cửa bình an trong tâm hồn và để mở cánh cửa của hiệp nhất và yêu thương trong Giáo Hội … tên là gì không? Đó chính là sự LẮNG NGHE!

Biết LẮNG NGHE là một trong những báu vật vô cùng quý giá, ai có được món báu vật này thì sẽ có tất cả mọi sự, vì thế cho nên vua Salomon mới khấn xin cùng Thiên Chúa “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái” (1 V 3:9).

• Tiên tri Sa-mu-en nhờ có khiếu LẮNG NGHE cho nên ông mới nghe được lời của Thiên Chúa mạc khải cho ông về tương lai đen tối của con cháu của ông Ê-li (1 Sm 3:11-14).
• Bà Maria nhờ có khiếu LẮNG NGHE cho nên đã được Chúa Giêsu khen là người khôn ngoan: “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10:42).

Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và thượng trí, Ngài biết rõ con người ta chỉ thích NÓI, mà lại không thích LẮNG NGHE ai cả, cho nên Ngài đã cho mỗi người một cái miệng nhưng lại gắn cho tới hai lỗ tai!

LẮNG NGHE nhau quả là một thách đố lớn cho mỗi người chúng ta, bạn đồng ý không? Bạn cứ thử suy nghĩ một tí thì sẽ thấy ngay…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu