Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ.  Xin mời bạn cùng với tôi đọc qua lời nguyện nhập lễ, và lời Kinh Tiền Tụng của ngày Lễ Chúa Kitô Vua.

  • Nhập lễ: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Kitô là người Con Chúa hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng.”
  • Kinh Tiền Tụng: “Lạy Chúa, Chúa đã xức dầu hoan lạc tấn phong Con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hoà giải và tinh tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại cho Chúa là Ðấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cữu và vô biên: vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.”

Sau khi đọc qua hai lời kinh nguyện trên, bạn có thấy Mẹ Giáo Hội nhắc nhở chúng mình điều gì không?  Riêng tôi, tôi nhận ra rằng, Mẹ Giáo Hội muốn nhắc nhở tôi 3 điều rất quan trọng sau đây…

Today we celebrate the 34th Sunday in Ordinary Time. It is Christ the King Sunday – the last Sunday of the Liturgical Year. Please join me in reciting of the opening prayer, and the Preface for the Feast of Christ the King.

  • The Opening Prayer: Almighty ever-living God, whose will is to restore all things in your beloved Son, the King of the universe, grant, we pray, that the whole creation, set free from slavery, may render your majesty service and ceaselessly proclaim your praise.
  • The Preface: Father, all-powerful and ever-living God, You anointed Jesus Christ, Your only Son, with the oil of gladness, as the eternal priest and universal king. As priest He offered His life on the altar of the cross and redeemed the human race by this one perfect sacrifice of peace. As king He claims dominion over all creation, that He may present to You, His almighty Father, an eternal and universal kingdom: a kingdom of truth and life, a kingdom of holiness and grace, a kingdom of justice, love, and peace.”

As you recited these two prayers, did you comprehend anything significant that Mother Church wants to prompt us? Personally, I realized, that Mother Church wants to remind me of three important meanings…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu