Ca dao tục ngữ Việt Nam ta có dạy: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”; hay là “Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu” hoặc là “Đi buôn lúc lỗ, lúc lời. Có công bền chí, có thời phất to.” Kiên trì, và bền chí luôn luôn là chiếc chìa khoá mở cánh cửa của thành công! Ai cũng biết vậy! Thế nhưng! Trong việc cầu nguyện, khi khấn xin với Chúa thì người ta lại chả kiên nhẫn chút nào cả! Người ta, trong đó có tôi nữa, hễ mở miệng cầu xin gì là muốn Chúa ban cho ngay lập tức! Mình muốn Chúa phải nhanh lẹ như cái máy bán hàng tự động, khi bỏ vào một đồng, bấm một phát, là lập tức có lon nước ngọt nhảy ngay ra cho mình uống.

The Vietnamese proverbs teaches us: “Có công mài sắt, có ngày nên kim – literally means hard work pays off” or “Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu – which means patience is gold. Those who know how to be patient will live longer” or “Đi buôn lúc lỗ, lúc lời. Có công bền chí, có thời phất to – which means persistence leads to success.” Patience, and perseverance are the keys to open the door of success. Every person is mindful of that concept! However, when it comes to prayer, people have no patience; they do not want to wait, those people including us. When we pray we insist that God answer our prayers immediately! Sometimes, we treat God like a vending machine. We give God our prayers, push the button, and expect him to give us what we asked for.

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu