Year B

bible-dove-hands

CN 2 Thường Niên CN 1 Mùa Vọng
CN 3 Thường Niên CN 2 Mùa Vọng
CN 4 Thường Niên CN 3 Mùa Vọng
CN 5 Thường Niên CN 4 Mùa Vọng 
CN 6 Thường Niên Ngày 24 Tháng 12 Mùa Vọng
CN 7 Thường Niên Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
CN 8 Thường Niên Lễ Thánh Stêphanô
CN 9 Thường Niên Lễ Thánh Gioan Tông Đồ
CN 10 Thường Niên Lễ Các Thánh Anh Hài
CN 11 Thường Niên Lễ Thánh Gia Thất
CN 12 Thường Niên Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
CN 13 Thường Niên Lễ Hiển Linh
CN 14 Thường Niên Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
CN 15 Thường Niên Thứ Tư Lễ Tro
CN 16 Thường Niên CN 1 Mùa Chay
CN 17 Thường Niên CN 2 Mùa Chay
CN 18 Thường Niên CN 3 Mùa Chay
CN 19 Thường Niên CN 4 Mùa Chay
CN 20 Thường Niên CN 5 Mùa Chay
CN 21 Thường Niên Chúa Nhật Lễ Lá
CN 22 Thường Niên Thánh Lễ Làm Phép Dầu
CN 23 Thường Niên Thứ Năm – Tam Nhật Vượt Qua
CN 24 Thường Niên Thứ Sáu – Tam Nhật Vượt Qua
CN 25 Thường Niên Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh
CN 26 Thường Niên Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh
CN 27 Thường Niên CN 2 Mùa Phục Sinh
CN 28 Thường Niên CN 3 Mùa Phục Sinh
CN 29 Thường Niên CN 4 Mùa Phục Sinh
CN 30 Thường Niên CN 5 Mùa Phục Sinh
CN 31 Thường Niên CN 6 Mùa Phục Sinh
CN 32 Thường Niên CN 7 Mùa Phục Sinh
CN 33 Thường Niên Lễ Thăng Thiêng
Lễ Chúa Kitô Vua Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
  Lễ Chúa Ba Ngôi
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
  Lễ Kính Khiết Tâm Mẹ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*