Gương Sáng Da-Kêu – CN31C

Bạn có thán phục ông Da-kêu không? Riêng tôi, đọc qua bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, rất khâm phục ông ta. Bạn biết tại sao tôi lại khâm phục ông Da-kêu như vậy không? Xin thưa là tôi thấy ba nhân đức sáng ngời của ông, đó là: THÔNG MINH – CAN ĐẢM & DÁM THAY ĐỔI!  Continue Reading... ...

Lễ Các Linh Hồn

Đối với niềm tin vào Thiên Đàng - Luyện Ngục và Hỏa Ngục, người ta có nhiều thái độ khác nhau, bạn có tin rằng có Thên Đàng-Luyện Ngục và Hoả Ngục không?  Continue Reading... ...

Những Nạn Đề – Vietcatholic

Nhận thấy bài viết dưới đây của Linh mục Ansgar Phạm Tĩnh, ở Vancouver, Canada dựa trên bài viết của Gs Trần Ngọc Đỉnh liên quan đến “Đời Sống Linh Mục” với những phân tích sâu sắc có nền tảng dựa trên những nguồn tài liệu quý báu trong Giáo Hội, với sự đồng ý của Cha Ansgar Phạm Tĩnh, chúng tôi xin trích đăng lại bài phần tích nầy trên trang News của Vietcatholic.net. Continue Reading... ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.