Quên Đi Quá Khứ – CN2MVA

Cái tốt cái đẹp của người khác thì mình sẽ không nhớ kỹ đâu! Nhưng lỗi lầm, khuyết điểm, tật xấu của người khác thì bạn và tôi sẽ nhớ không bao giờ quên, nhớ dai lắm. Có nhiều khi bạn và tôi ghi khắc những khuyết điểm và lầm lỗi của người khác vào tâm trí cho đến khi vĩnh biệt cõi đời này luôn...Bạn đồng ý không? Không ổn đâu! Con đường của Chúa sẽ vẫn còn đó những ghồ ghề, lổm chổm, ổ g&...

Chấp Nhận = Tha Thứ – CN1MVA

Mùa Vọng là mùa sám hối, là thời gian chúng mình cần phải canh tân dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi (Mt 3:3). Chúng mình hãy dọn đường cho Chúa đến bằng cách dẹp bỏ những nghi kị, những mối ác cảm và quên đi những quá khứ của người khác.  Continue Reading... ...

Ba Vua – Lễ Chúa Kitô Vua – A

Có nhiều quốc gia trên thế giới hôm nay đã huỷ bỏ chế độ vua chúa, người ta không nhắm mắt cúi đầu hay cúi rạp mình xuống để phục lạy những ông vua như ngày xưa nữa, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn rất nhiều người, trong đó không chừng có bạn và có tôi, đang tôn thờ một số ông vua mà mình không hay biết, bạn xem thử có khi nào bạn tôn thờ một trong ba ông vua này không nhá! Co...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.