Noi Gương Mẹ Maria…Caring For Others

Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ IV mùa Vọng hôm nay, thánh sử Luca tường thuật lại rằng: “Bà Maria đã vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa…” (Lc 1:39). “Tại sao Đức Maria lại phải vội vã lên đường như vậy?” Xin thưa là bởi vì Đức Maria là một người có một trái tim rất nhạy cảm, một trái tim yêu thương, luôn biết quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân.

  • Khi nghe Sứ Thần báo tin bà Ê-li-sa-bét, người chị họ của mình đang mang thai trong lúc tuổi già, thì Đức Maria đã nghĩ ngay đến những sự vất vả, và những sự khó nhọc của bà chị mình, cho nên Mẹ đã vội vã lên đường để đến thăm viếng và giúp đỡ cho bà Ê-li-sa-bét. Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.