Mầu Nhiệm…Holy Trinity

Để diễn tả những bí nhiệm ở trong mỗi một con người, ông bà ta thường hay nói: “Sông sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người.” Hoặc là “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường?” Thật vậy! Mỗi một con người là một vực thẳm không dò, là một huyền nhiệm mà không ai có thể nào hiểu thấu được.

Nếu giữa người với người, đang sống sờ sờ ngay trước mặt mà chúng mình còn không thể hiểu được nhau, thì thử hỏi người ta có thể dùng lý trí hạn hẹp của mình để nhận biết được màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không? Thưa không, bởi vì Đức Chúa đã phán: "Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy" (Is 55:9). Thế nhưng   Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*