Lãnh Phần Thưởng Từ Người Hay…From Heaven?

“Khi nào [anh] đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, [anh] mới thật có phúc: vì [anh] sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (Lc 14:13-14). Bạn hiểu như thế nào về Lời của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay? Tôi nghĩ Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta rằng: Khi làm việc bác ái, khi bố thí, thì bạn và tôi đừng nghĩ đến, cũng đừng mong đợi sự khen thưởng, sự tán dương và sự đền đáp của người đời, nhưng hãy nghĩ đến phần thưởng mà chính Thiên Chúa sẽ tặng ban cho chúng ta trong ngày sau hết.

Làm việc bác ái và bố thí nhưng trong lòng lại không mong ước, hay không có chủ ý kiếm tìm sự đáp trả của người đời, thì rõ ràng là một việc không dễ dàng! Lý do là bởi vì cái tôi, cái tính kiêu căng và cái tính hám lợi nó đã và đang ở trong huyết quản của mỗi người. Nó chỉ chờ đợi…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*