Ba Nhân Đức Tuyệt Vời – of the Magi

Đọc trình thuật ba nhà Chiêm Tinh từ phương đông đến bái lạy Chúa Hài Nhi, bạn học được gì nơi các ngài? Riêng tôi, tôi học được nơi các ngài ba điểm thật tuyệt vời sau đây:

• Thứ nhất, là NIỀM TIN. Các ngài tin vào sự hướng dẫn của ánh sao, các ngài tin chắc rằng ánh sao sẽ đưa các ngài đến diện kiến Vua dân Do Thái. Vì thế họ đã cất bước lên đường và chấp nhận mọi gian nan, thử thách và kể cả những nguy hiểm để gặp Ngài…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/