Audio Bài Suy Niệm

  • Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng Năm B

  • Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng Năm B

  • Chúa Nhật Thứ 34 Lễ Chúa Kitô Vua Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 33 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 32 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 30 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 29 Mùa Thường Niên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 28 Mùa Thường Niên - Năm A

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Menu